076 - 560 70 40

Dienstverleningsdocument

Uitleg over de financiële dienstverlening van Van Sloten Advies Groep
B.V.

In deze Dienstenwijzer geven wij u de belangrijkste informatie over de dienstverlening van ons kantoor. Over wie wij zijn en hoe wij werken. Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten.

Per 1 januari 2007 is de Wet op het financieel toezicht (Wft) in werking getreden. De activiteiten van onze organisatie vallen onder deze wet. Onze Dienstenwijzer voldoet aan de eisen gesteld in deze wet.

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp, dan zijn wij u natuurlijk graag van dienst.

WIE ZIJN WIJ?

Van Sloten Advies Groep B.V. is opgericht in 1998 en een onafhankelijk kantoor in financiële dienstverlening. We geven advies en bemiddelen in producten op het gebied van verzekeringen, pensioenen, hypotheken, financiële planning en employee benefits aan consumenten en bedrijven.

 • Van Sloten Advies Groep B.V.
 • Ulvenhoutselaan 27
 • 4835 MA Breda
 • Postbus 4781
 • 4803 ET Breda
 • tel. 076-5607040
 • fax 076-5607041
 • e-mail info@vansloten.nl
 • website www.vansloten.nl
 • WFT-vergunningnummer 12007634
 • Inschrijving KvK te Breda onder nummer 32068920

Ons kantoor is van maandag tot en met vrijdag geopend van 08.30 uur tot 12:30 uur en van 13:00 uur tot 17.00 uur. In dringende gevallen kunt u buiten kantooruren naar een speciaal telefoonnummer bellen. Dit nummer wordt buiten kantoortijden vermeld op ons antwoordapparaat.

REGISTRATIE AFM

De adviezen van Van Sloten Advies Groep B.V. vallen onder de Wet financieel toezicht (Wft). Deze wet stelt hoge eisen op het gebied van vakbekwaamheid, integriteit, financiële betrouwbaarheid en transparantie. Wij vallen dan ook onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Ons kantoor is geregistreerd bij de AFM onder nummer 12007634. De AFM houdt een register bij van alle vergunninghouders. Deze is in te zien via www.afm.nl.

ONZE PRODUCTEN EN DIENSTEN

Ons kantoor heeft de vergunning om te bemiddelen in:

ONAFHANKELIJK ADVIES

Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om financiële producten van bepaalde banken of maatschappijen te adviseren. Uw persoonlijke situatie en wensen zijn altijd het uitgangspunt bij onze advisering.

Uit het grote aanbod maken wij een selectie van de financiële producten die verzekeringsmaatschappijen en banken voeren. Hiermee werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

VOLLEDIG ZELFSTANDIG

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

WIJZE VAN BELONING

Als u via Van Sloten Advies Groep B.V. een schadeverzekering  afsluit, dan ontvangen wij van de betreffende financiële instelling daarvoor een bemiddelingsvergoeding, de provisie. Deze provisie is meestal een percentage van de premie die u betaalt. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid schadeverzekeringen netto (d.w.z. zonder provisie) af te sluiten waarbij wij een bemiddelingsvergoeding voor onze werkzaamheden bij u in rekening brengen. Al onze adviseurs werken op basis van een vast salaris.

Levensverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, hypotheken etc. (de zogenaamde complexe producten) kennen geen provisie. Voor onze werkzaamheden rekenen wij een vooraf vastgestelde vergoeding.

WAT VERWACHTEN WIJ VAN U?

KLACHTEN

Uiteraard doen wij er alles aan om u tot volle tevredenheid van dienst te zijn. Het is echter nooit helemaal uit te sluiten dat er ergens fouten worden gemaakt of dat u niet tevreden bent. Dan horen wij dat graag zo spoedig mogelijk van u. Onze directie zal uw klacht dan direct in behandeling nemen en samen met u tot een oplossing proberen te komen.

Mochten dit niet lukken, dan kunt u zich wenden tot het KiFid:

ALGEMENE VOORWAARDEN

Op al onze werkzaamheden zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SLOTEN ADVIES GROEP BV

Artikel 1: Definities

 

Artikel 2: Opdracht

 

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes van Aanbieder en adviezen VSA

 

Artikel 4: Communicatie

 

Artikel 5: Inschakeling derden

 

Artikel 6: Honorarium en betaling

 

Artikel 7: Informatie van Opdrachtgever

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid van VSA

  

Artikel 9: Overmacht

 

Artikel 10: Bescherming persoonsgegevens

 

Artikel 11: Klachteninstituut

 

Artikel 12: Verval van recht

  

Artikel 13: Diversen

 

Dienstverleningsdocumenten

 

Dienstverleningsdocument Pensioenvraag Werkgever

Van Sloten Advies Groep B.V.

Ulvenhoutselaan 27, 4835 MA BREDA 076-5607040

In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo’n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook onze kosten vergelijken.

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet specifiek afgestemd op uw situatie. Maak daarom altijd goede afspraken met uw financiële dienstverlener.

U wilt pensioen regelen voor uw werknemers

Heeft u een eigen bedrijf of bent u werkzaam in een bedrijf en wilt u pensioen regelen voor uw werknemers? Dan kunt u in dit document lezen wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel onze dienstverlening kost. Als u pensioen wilt regelen of veranderen voor uw werknemers, moet u over een aantal dingen nadenken. Bijvoorbeeld over:

 • Welke soorten pensioenregelingen zijn er? Wat zijn daarvan de voordelen en de nadelen?
 • Wat betekent het voor uw bedrijf dat u voor uw werknemers pensioen regelt?
 • Wat betekent het voor uw werknemers dat u hun pensioen wilt veranderen?
 • Hoe regelt u pensioen? Regelt u dat met een verzekeraar. Of dient u zich bij een bedrijfstakpensioenfonds aan te sluiten? Of richt u eenondernemingspensioenfonds op.
  In dit document kunt u lezen of wij u bij het beantwoorden van deze vragen kunnen helpen, hoe we dat doen en welke kosten daar ongeveer tegenover staan.Samenvatting: wat kunnen wij voor u doen?Wij zijn een financiële dienstverlener en hieronder staat wat wij voor u kunnen doen. Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen kan verdeeld worden in vijf verschillende soorten activiteiten. Niet iedere financiële dienstverlener doet ze alle vijf. Wij doen de donkergekleurde activiteiten. De lichtgekleurde doen we niet.Wij kunnen u adviseren over pensioenproducten van andere aanbieders. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt.

Onderzoek
In kaart brengen van uw situatie

Advies
Welke financiële oplossing past bij uw situatie?

Zoeken
Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past?

Contract
Heeft u gekozen? Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt.

Onderhoud
U heeft het contract. Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat.

Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen?

Onderzoek
In kaart brengen van uw situatie

We beginnen met het in kaart brengen van uw situatie en wensen. Want pas als we uw situatie goed kennen, kunnen we u een goed financieel advies geven. Samen met u beantwoorden we bijvoorbeeld de volgende vragen:

• Wat weet u al over mogelijke financiële oplossingen? En heeft u hier ervaring mee? • Wat wilt u en wat kunt u betalen?
• Hoeveel zekerheid wilt u? En hoeveel risico kunt u en wilt u nemen?

Advies
Welke financiële oplossing past bij uw situatie?

Nadat we uw situatie in beeld hebben gebracht en een beeld hebben van u als klant, analyseren we dit klantbeeld. U krijgt een financiële oplossing die aansluit bij uw situatie en wensen.

Zoeken
Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past?

Dit biedt deze dienstverlener:

 

Dit biedt deze dienstverlener niet

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een beperkt aantal pensioenproducten met elkaar. We bekijken welke pensioenproducten passen bij u en uw situatie. Wij werken bij voorkeur met een aantal aanbieders samen.

Wij adviseren alleen pensioenproducten van andere aanbieders.

 

 

Geen vergelijking van producten

Vergelijking van beperkt aantal producten

 

 

Vergelijking van groot aantal producten

 

Dienstverleningsdocument Pensioenvraag Werkgever Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen?

Contract
Heeft u gekozen? Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt

Nadat wij u advies hebben gegeven, neemt u een beslissing. Als u dat wilt kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt.

Onderhoud
U heeft een contract. Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat

Het contract loopt vaak lang door. Nadat u het contract heeft getekend, kan uw situatie veranderen. Mogelijk past het product in de toekomst niet meer bij uw situatie. Het is belangrijk dat u weet dat u tijdens de looptijd van het contract recht hebt op informatie over onder andere belangrijke wijzigingen in het product.

Let op!
Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen nadat u het contract heeft, kan heel erg verschillen. Spreek daarom goed af wat hij doet en wat hij niet doet. En hoeveel dat kost.

Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wij al hebben, de donkergedrukte activiteiten verrichten voor het onderhoud van uw contract.

• Regelmatig controleren of het product nog steeds past bij uw (financiële) situatie en wensen.
• Regelmatig vergelijken of er nieuwe of vernieuwde producten zijn die mogelijk beter bij uw situatie passen. • Uw belangen behartigen wanneer het tussen u en de bank of verzekeraar misgaat.

De kosten worden apart in rekening gebracht via een uurtarief.

Dienstverleningsdocument Pensioenvraag Werkgever Kosten: Hoeveel betaalt u?

Kosten voor de dienstverlening

Gemiddelde kosten

Advieskosten

  € 155

Kosten gericht op afsluiten product

  € 155

Combinatie

  € 155

De kosten worden apart in rekening gebracht via een uurtarief.

Afhankelijk van de diensten die u kiest kunnen de kosten die in rekening gebracht worden verschillen. Dit document kunt u gebruiken bij het maken van concrete afspraken over de dienstverlening.

 

Dienstverleningsdocument Risico’s afdekken

Van Sloten Advies Groep B.V.

Ulvenhoutselaan 27, 4835 MA BREDA 076-5607040

In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo’n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook onze kosten vergelijken.

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet specifiek afgestemd op uw persoonlijke situatie. Maak daarom altijd goede afspraken met uw financiële dienstverlener.

U wilt een verzekering

Wilt u een verzekering? Bijvoorbeeld voor als u of uw partner overlijdt? Of voor als u arbeidsongeschikt of werkloos wordt? Dan kunt u in dit document lezen wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel onze dienstverlening kost. In deze situaties heeft u een vraag over het afdekken van risico’s en moet u over een aantal dingen nadenken. Bijvoorbeeld over:

• Heeft u de verzekering nodig?
• Hoeveel premie betaalt u voor de verzekering? • In welke situaties keert de verzekering uit?
• In welke situaties keert de verzekering niet uit?

In dit document kunt u lezen of wij u bij het beantwoorden van deze vragen kunnen helpen, hoe we dat doen en welke kosten daar ongeveer tegenover staan.

Samenvatting: wat kunnen wij voor u doen?

Wij zijn een financiële dienstverlener en hieronder staat wat wij voor u kunnen doen. Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen kan verdeeld worden in vijf verschillende soorten activiteiten. Niet iedere financiële dienstverlener doet ze alle vijf. Wij doen de donkergekleurde activiteiten. De lichtgekleurde doen we niet.

Wij kunnen u adviseren over verzekeringen van andere aanbieders. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt.

Onderzoek Hoe is uw

persoonlijke situatie?

Advies
Welke financiële oplossing past bij u en uw situatie?

Zoeken
Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past?

Contract
Heeft u gekozen? Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt.

Onderhoud
U heeft het contract. Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat.

Gemiddelde kosten

Advies

Gericht op afsluiten

     Combinatie

€ 400

€ 100

     € 500

 

Dienstverleningsdocument Risico’s afdekken Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen?

Onderzoek
Hoe is uw persoonlijke situatie?

We beginnen met uw persoonlijke situatie. Want pas als we uw persoonlijke situatie goed kennen, kunnen we u een goed financieel advies geven. Samen met u beantwoorden we bijvoorbeeld de volgende vragen:

• Wat weet u al over mogelijke financiële oplossingen? En heeft u hier ervaring mee? • Wat wilt u en wat kunt u betalen?
• Hoeveel zekerheid wilt u? En hoeveel risico kunt u en wilt u nemen?

Advies
Welke financiële oplossing past bij u en

uw situatie?

Nadat we uw persoonlijke situatie en wensen in beeld hebben gebracht en een beeld hebben van u als klant, analyseren we dit klantbeeld. U krijgt een financiële oplossing die aansluit bij uw situatie en wensen.

Zoeken
Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past?

Dit biedt deze dienstverlener

Dit biedt deze dienstverlener niet

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een beperkt aantal verzekeringen met elkaar. We bekijken welke verzekeringen passen bij u en uw situatie. Wij werken bij voorkeur met een aantal aanbieders samen.

Wij adviseren alleen verzekeringen van andere aanbieders.

Geen vergelijking van producten

Vergelijking van beperkt aantal producten

Vergelijking van groot aantal producten

 

Dienstverleningsdocument Risico’s afdekken Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen?

Contract
Heeft u gekozen? Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt

Nadat wij u advies hebben gegeven, neemt u een beslissing. Als u dat wilt kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt.

Onderhoud
U heeft een contract. Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat

Het contract loopt vaak lang door. Nadat u het contract heeft getekend, kan uw persoonlijke situatie veranderen. Mogelijk past het product in de toekomst niet meer bij uw persoonlijke situatie. Het is belangrijk dat u weet dat u tijdens de looptijd van het contract recht hebt op informatie over onder andere belangrijke wijzigingen in het product.

Let op!
Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen nadat u het contract heeft, kan heel erg verschillen. Spreek daarom goed af wat hij doet en wat hij niet doet. En hoeveel dat kost.

Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wij al hebben, de donkergedrukte activiteiten verrichten voor het onderhoud van uw contract.

 • Regelmatig controleren of het product nog steeds past bij uw persoonlijke (financiële) situatie en wensen.
 • Regelmatig vergelijken of er nieuwe of vernieuwde producten zijn die mogelijk beter bij uw (persoonlijke) situatie passen.
 • Uw belangen behartigen wanneer het tussen u en de bank of verzekeraar misgaat. De kosten worden apart in rekening gebracht via een uurtarief.

 

Dienstverleningsdocument Risico’s afdekken Kosten: Hoeveel betaalt u?

Kosten voor de dienstverlening

Gemiddelde kosten

Advieskosten

€ 400

Kosten gericht op afsluiten product

€ 100

Combinatie

€ 500

De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief.

Afhankelijk van de diensten die u kiest kunnen de kosten die in rekening gebracht worden verschillen. Dit document kunt u gebruiken bij het maken van concrete afspraken over de dienstverlening.

 

Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen

Van Sloten Advies Groep B.V.

Ulvenhoutselaan 27, 4835 MA BREDA 076-5607040

In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo’n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook onze kosten vergelijken.

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet specifiek afgestemd op uw persoonlijke situatie. Maak daarom altijd goede afspraken met uw financiële dienstverlener.

U wilt extra geld voor later

Wilt u extra geld voor later? Wilt u bijvoorbeeld later extra pensioen? Of wilt u later extra geld hebben voor iets anders? Dan kunt u in dit document lezen wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel onze dienstverlening kost. In deze situaties heeft u een vermogensopbouw vraag en moet u over een aantal dingen nadenken. Bijvoorbeeld over:

• Hoeveel pensioen heeft u later? Vindt u dat genoeg? Of vindt u dat te weinig? • Heeft u nu geld over voor extra pensioen?
• Wat zijn de regels van de Belastingdienst?
• Wat zijn de voordelen en nadelen van sparen of beleggen?

In dit document kunt u lezen of wij u bij het beantwoorden van deze vragen kunnen helpen, hoe we dat doen en welke kosten daar ongeveer tegenover staan.

Samenvatting: wat kunnen wij voor u doen?

Wij zijn een financiële dienstverlener en hieronder staat wat wij voor u kunnen doen. Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen kan verdeeld worden in vijf verschillende soorten activiteiten. Niet iedere financiële dienstverlener doet ze alle vijf. Wij doen de donkergekleurde activiteiten. De lichtgekleurde doen we niet.

Wij kunnen u adviseren over vermogensopbouw producten van andere aanbieders. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt.

Onderzoek Hoe is uw

persoonlijke situatie?

Advies
Welke financiële oplossing past bij u en uw situatie?

Zoeken
Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past?

Contract
Heeft u gekozen? Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt.

Onderhoud
U heeft het contract. Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat.

Gemiddelde kosten

Advies

Gericht op afsluiten

     Combinatie

€ 500

€ 250

     € 750

 

Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen?

Onderzoek
Hoe is uw persoonlijke situatie?

We beginnen met uw persoonlijke situatie. Want pas als we uw persoonlijke situatie goed kennen, kunnen we u een goed financieel advies geven. Samen met u beantwoorden we bijvoorbeeld de volgende vragen:

• Wat weet u al over mogelijke financiële oplossingen? En heeft u hier ervaring mee? • Wat wilt u en wat kunt u betalen?
• Hoeveel zekerheid wilt u? En hoeveel risico kunt u en wilt u nemen?

Advies
Welke financiële oplossing past bij u en

uw situatie?

Nadat we uw persoonlijke situatie en wensen in beeld hebben gebracht en een beeld hebben van u als klant, analyseren we dit klantbeeld. U krijgt een financiële oplossing die aansluit bij uw situatie en wensen.

Zoeken
Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past?

Dit biedt deze dienstverlener

Dit biedt deze dienstverlener niet

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een beperkt aantal vermogensopbouw producten met elkaar. We bekijken welke vermogensopbouw producten passen bij u en uw situatie. Wij werken bij voorkeur met een aantal aanbieders samen.

Wij adviseren alleen vermogensopbouw producten van andere aanbieders.

Geen vergelijking van producten

Vergelijking van beperkt aantal producten

Vergelijking van groot aantal producten

 

Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen?

Contract
Heeft u gekozen? Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt

Nadat wij u advies hebben gegeven, neemt u een beslissing. Als u dat wilt kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt.

Onderhoud
U heeft een contract. Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat

Het contract loopt vaak lang door. Nadat u het contract heeft getekend, kan uw persoonlijke situatie veranderen. Mogelijk past het product in de toekomst niet meer bij uw persoonlijke situatie. Het is belangrijk dat u weet dat u tijdens de looptijd van het contract recht hebt op informatie over onder andere belangrijke wijzigingen in het product.

Let op!
Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen nadat u het contract heeft, kan heel erg verschillen. Spreek daarom goed af wat hij doet en wat hij niet doet. En hoeveel dat kost.

Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wij al hebben, de donkergedrukte activiteiten verrichten voor het onderhoud van uw contract.

 • Regelmatig controleren of het product nog steeds past bij uw persoonlijke (financiële) situatie en wensen.
 • Regelmatig vergelijken of er nieuwe of vernieuwde producten zijn die mogelijk beter bij uw (persoonlijke) situatie passen.
 • Uw belangen behartigen wanneer het tussen u en de bank of verzekeraar misgaat. De kosten worden apart in rekening gebracht via een uurtarief.

 

Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen Kosten: Hoeveel betaalt u?

Kosten voor de dienstverlening

Gemiddelde kosten

Advieskosten

€ 500

Kosten gericht op afsluiten product

€ 250

Combinatie

€ 750

De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief.

Afhankelijk van de diensten die u kiest kunnen de kosten die in rekening gebracht worden verschillen. Dit document kunt u gebruiken bij het maken van concrete afspraken over de dienstverlening.

 

Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag

Van Sloten Advies Groep B.V.

Ulvenhoutselaan 27, 4835 MA BREDA 076-5607040

In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo’n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook onze kosten vergelijken.

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet specifiek afgestemd op uw persoonlijke situatie. Maak daarom altijd goede afspraken met uw financiële dienstverlener.

U heeft een hypotheekvraag

Wilt u een lening voor uw woning? Bijvoorbeeld omdat u een woning wilt kopen en daarvoor een lening nodig heeft, of omdat u nadenkt over een nieuwe lening omdat de rentevastperiode van uw lening, is afgelopen. Dan kunt u in dit document lezen wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel onze dienstverlening kost. In deze situaties heeft u een hypotheek vraag en moet u over een aantal dingen nadenken. Bijvoorbeeld over:

• De hoogte van het bedrag dat u wilt lenen.
• Voor uw lening betaalt u iedere maand. De rente is niet bij iedere bank en verzekeraar hetzelfde.
• Ook moet u de lening terugbetalen. Dat kan op verschillende manieren. Ook daar moet u goed over nadenken

Soms is het verstandig om een verzekering te nemen bij uw lening.

In dit document kunt u lezen of wij u bij het beantwoorden van deze vragen kunnen helpen, hoe we dat doen en welke kosten daar ongeveer tegenover staan.

Samenvatting: wat kunnen wij voor u doen?

Wij zijn een financiële dienstverlener en hieronder staat wat wij voor u kunnen doen. Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen kan verdeeld worden in vijf verschillende soorten activiteiten. Niet iedere financiële dienstverlener doet ze alle vijf. Wij doen de donkergekleurde activiteiten. De lichtgekleurde doen we niet.

De hypotheek

Wij kunnen u adviseren over hypotheken van andere aanbieders. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt.

Verzekeringen bij de hypotheek

Wij kunnen u adviseren over verzekeringen van andere aanbieders. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt.

Onderzoek Hoe is uw

persoonlijke situatie?

Advies
Welke financiële oplossing past bij u en uw situatie?

Zoeken
Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past?

Contract
Heeft u gekozen? Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt.

Onderhoud
U heeft het contract. Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat.

Gemiddelde kosten

Advies

Gericht op afsluiten

Combinatie

€ 1500

€ 1000

  € 2500

 

Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen?

Onderzoek
Hoe is uw persoonlijke situatie?

We beginnen met uw persoonlijke situatie. Want pas als we uw persoonlijke situatie goed kennen, kunnen we u een goed financieel advies geven. Samen met u beantwoorden we bijvoorbeeld de volgende vragen:

• Wat weet u al over mogelijke financiële oplossingen? En heeft u hier ervaring mee? • Wat wilt u en wat kunt u betalen?
• Hoeveel zekerheid wilt u? En hoeveel risico kunt u en wilt u nemen?

Advies
Welke financiële oplossing past bij u en

uw situatie?

Nadat we uw persoonlijke situatie en wensen in beeld hebben gebracht en een beeld hebben van u als klant, analyseren we dit klantbeeld. U krijgt een financiële oplossing die aansluit bij uw situatie en wensen.

Zoeken
Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past?

Dit biedt deze dienstverlener

Dit biedt deze dienstverlener niet

De hypotheek

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een beperkt aantal hypotheken met elkaar. We bekijken welke hypotheken passen bij u en uw situatie. Wij werken bij voorkeur met een aantal aanbieders samen.

Wij adviseren alleen hypotheken van andere aanbieders.

Verzekeringen bij de hypotheek

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een beperkt aantal verzekeringen met elkaar. We bekijken welke verzekeringen passen bij u en uw situatie. Wij werken bij voorkeur met een aantal aanbieders samen.

Wij adviseren alleen verzekeringen van andere aanbieders.

Geen vergelijking van producten

Vergelijking van beperkt aantal producten

Vergelijking van groot aantal producten

Geen vergelijking van producten

Vergelijking van beperkt aantal producten

Vergelijking van groot aantal producten

 

Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen?

Contract
Heeft u gekozen? Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt

Nadat wij u advies hebben gegeven, neemt u een beslissing. Als u dat wilt kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt.

Onderhoud
U heeft een contract. Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat

Het contract loopt vaak lang door. Nadat u het contract heeft getekend, kan uw persoonlijke situatie veranderen. Mogelijk past het product in de toekomst niet meer bij uw persoonlijke situatie. Het is belangrijk dat u weet dat u tijdens de looptijd van het contract recht hebt op informatie over onder andere belangrijke wijzigingen in het product.

Let op!
Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen nadat u het contract heeft, kan heel erg verschillen. Spreek daarom goed af wat hij doet en wat hij niet doet. En hoeveel dat kost.

Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wij al hebben, de donkergedrukte activiteiten verrichten voor het onderhoud van uw contract.

 • Regelmatig controleren of het product nog steeds past bij uw persoonlijke (financiële) situatie en wensen.
 • Regelmatig vergelijken of er nieuwe of vernieuwde producten zijn die mogelijk beter bij uw (persoonlijke) situatie passen.
 • Uw belangen behartigen wanneer het tussen u en de bank of verzekeraar misgaat. De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief of een uurtarief.

 

Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag Kosten: Hoeveel betaalt u?

Kosten voor de dienstverlening

Gemiddelde kosten

Advieskosten

€ 1500

Kosten gericht op afsluiten product

€ 1000

Combinatie

€ 2500

De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief.

Afhankelijk van de diensten die u kiest kunnen de kosten die in rekening gebracht worden verschillen. Dit document kunt u gebruiken bij het maken van concrete afspraken over de dienstverlening.

 

Contact

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Graag alle verplichte velden juist invullen.