076 - 560 70 40

Dienstverleningsdocument

Uitleg over de financiële dienstverlening van Van Sloten Advies Groep
B.V.

In deze Dienstenwijzer geven wij u de belangrijkste informatie over de dienstverlening van ons kantoor. Over wie wij zijn en hoe wij werken. Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten.

Per 1 januari 2007 is de Wet op het financieel toezicht (Wft) in werking getreden. De activiteiten van onze organisatie vallen onder deze wet. Onze Dienstenwijzer voldoet aan de eisen gesteld in deze wet.

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp, dan zijn wij u natuurlijk graag van dienst.

WIE ZIJN WIJ?

Van Sloten Advies Groep B.V. is opgericht in 1998 en een onafhankelijk kantoor in financiële dienstverlening. We geven advies en bemiddelen in producten op het gebied van verzekeringen, pensioenen, hypotheken, financiële planning en employee benefits aan consumenten en bedrijven.

 • Van Sloten Advies Groep B.V.
 • Burgemeester Kerstenslaan 16
 • 4837 BM Breda
 • Postbus 4781
 • 4803 ET Breda
 • tel. 076-5607040
 • fax 076-5607041
 • e-mail info@vansloten.nl
 • website www.vansloten.nl
 • WFT-vergunningnummer 12007840
 • Inschrijving KvK te Breda onder nummer 32068920

Ons kantoor is van maandag tot en met vrijdag geopend van 08.30 uur tot 12:30 uur en van 13:00 uur tot 17.00 uur. In dringende gevallen kunt u buiten kantooruren naar een speciaal telefoonnummer bellen. Dit nummer wordt buiten kantoortijden vermeld op ons antwoordapparaat.

REGISTRATIE AFM

De adviezen van Van Sloten Advies Groep B.V. vallen onder de Wet financieel toezicht (Wft). Deze wet stelt hoge eisen op het gebied van vakbekwaamheid, integriteit, financiële betrouwbaarheid en transparantie. Wij vallen dan ook onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Ons kantoor is geregistreerd bij de AFM onder nummer 12007840. De AFM houdt een register bij van alle vergunninghouders. Deze is in te zien via www.afm.nl.

ONZE PRODUCTEN EN DIENSTEN

Ons kantoor heeft de vergunning om te bemiddelen in:

ONAFHANKELIJK ADVIES

Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om financiële producten van bepaalde banken of maatschappijen te adviseren. Uw persoonlijke situatie en wensen zijn altijd het uitgangspunt bij onze advisering.

Uit het grote aanbod maken wij een selectie van de financiële producten die verzekeringsmaatschappijen en banken voeren. Hiermee werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

VOLLEDIG ZELFSTANDIG

Wij zijn een zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

Wij zijn een ongebonden bemiddelaar. Dat wil zeggen, dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om te bemiddelen in de producten van een bepaalde aanbieder (verzekeraar). Nederland telt een groot aantal aanbieders op het gebied van financiële diensten. Wij selecteren periodiek voor u die aanbieders die naar ons oordeel de beste prijs / prestatieverhouding leveren. Op uw verzoek verstrekken wij u graag een overzicht van de aanbieders die wij in ons advies betrekken.

Voor schadeverzekeringen maken wij ook gebruik van de volmachten van het aan ons gelieerde volmachtbedrijf Lussenburgvolmacht B.V.. Dit bedrijf beschikt over volmachten van een aantal gerenommeerde verzekeringsmaatschappijen. Dit houdt in dat deze verzekeraars de bevoegdheid hebben verleend om namens de verzekeraar, verzekeringen te accepteren en schaden af te wikkelen. Flexibel, korte lijnen en indien gewenst maatwerk. Bij gelijkwaardige producten geven wij daarom de voorkeur aan een product dat ondergebracht kan worden in de volmacht van Lussenburgvolmacht B.V..

WIJZE VAN BELONING

Als u via Van Sloten Advies Groep B.V. een schadeverzekering  afsluit, dan ontvangen wij van de betreffende financiële instelling daarvoor een bemiddelingsvergoeding, de provisie. Deze provisie is meestal een percentage van de premie die u betaalt. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid schadeverzekeringen netto (d.w.z. zonder provisie) af te sluiten waarbij wij een bemiddelingsvergoeding voor onze werkzaamheden bij u in rekening brengen. Al onze adviseurs werken op basis van een vast salaris.

Levensverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, hypotheken etc. (de zogenaamde complexe producten) kennen geen provisie. Voor onze werkzaamheden rekenen wij een vooraf vastgestelde vergoeding.

WAT VERWACHTEN WIJ VAN U?

KLACHTEN

Uiteraard doen wij er alles aan om u tot volle tevredenheid van dienst te zijn. Het is echter nooit helemaal uit te sluiten dat er ergens fouten worden gemaakt of dat u niet tevreden bent. Dan horen wij dat graag zo spoedig mogelijk van u. Onze directie zal uw klacht dan direct in behandeling nemen en samen met u tot een oplossing proberen te komen.

Mochten dit niet lukken, dan kunt u zich wenden tot het KiFid:

PRIVACY VERKLARING

Over Van Sloten Advies Groep

Wij zijn een toonaangevende adviseur in risicomanagement, pensioen, hypotheken en verzekeringen. Voor onze dienstverlening maken wij gebruik van persoonsgegevens. Daarbij werken wij ook samen met andere organisaties of bedrijven waaronder in ieder geval verzekeraars. Wij vinden het van groot belang dat zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd waarbij wij de privacywetgeving in acht nemen.

Gebruik van persoonsgegevens

Voor onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens (dit zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon) zoals bijvoorbeeld:

Daarnaast kunnen wij bijzondere gegevens verwerken zoals strafrechtelijke gegevens of gezondheidsgegevens voor bijvoorbeeld het afsluiten van ongevallen-, ziektekosten- of beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen en het behandelen van schades. Wij zullen alleen de voor onze dienstverlening noodzakelijke gegevens  verwerken. Indien bepaalde gegevens niet worden verstrekt, kan dat met zich meebrengen dat het niet mogelijk zal zijn de gevraagde diensten te leveren dan wel een schade af te wikkelen of uit te betalen. Wanneer u gegevens aan ons verstrekt van derden (uw partner, kinderen, medeverzekerden of gegevens van personen in geval van noodsituaties) gaan wij ervan uit dat u hen informeert over de verwerking van hun gegevens door Van Sloten Advies Groep en hen wijst op dit privacy statement.

Naast de informatie die u zelf verstrekt, kan Van Sloten Advies Groep informatie verzamelen bij derde partijen. Zo worden gegevens verwerkt ter voorkoming van fraude jegens financiële instellingen en raadplegen wij daarom ook derde partijen voor gegevens met betrekking tot fraude (FISH). Deze gegevens kunnen zowel tijdens als ook voor het verlenen van onze diensten worden opgevraagd. In deze gevallen hebben wij een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw gegevens. U kunt tegen deze verwerking verzet aantekenen.

Van Sloten Advies Groep verwerkt de gegevens in het kader van haar bedrijfsvoering, waaronder:

De informatie kan worden opgeslagen op zowel interne als externe systemen, zoals applicaties voor relatiebeheer. Door middel van die systemen hebben de betrokken Van Sloten Advies Groep medewerkers toegang tot deze gegevens en mogen zij die uitsluitend gebruiken voor de doelen waarvoor Van Sloten Advies Groep de gegevens verwerkt.

Grondslag gegevensverwerking

Van Sloten Advies Groep baseert haar verwerkingen op de volgende grondslagen:

 1. Uitvoering geven aan de overeenkomst: in het kader van onze dienstverlening en het aangaan van overeenkomsten verzamelen en gebruiken wij de noodzakelijke persoonsgegevens voor het doen van een aanbod, de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst.
 2. Nakoming van een wettelijke verplichting: het verwerken van gegevens kan nodig zijn voor het nakomen van wettelijke verplichtingen. Van Sloten Advies Groep is bijvoorbeeld vergunning plichtig onder de WFT en staat onder toezicht van de DNB. Van Sloten Advies Groep is verplicht zich aan geldende regels te houden.

 Gerechtvaardigd belang

Het verzamelen en gebruiken van bepaalde gegevens is nodig om invulling te geven aan gelegitimeerde commerciële belangen, bijvoorbeeld het aanbieden van producten die voor u interessant kunnen zijn of het doen van marktonderzoek om onze producten en dienstverlening te verbeteren. Wanneer wij op deze basis gegevens van u verwerken, zullen wij zorgdragen voor de nodige maatregelen om te voorkomen dat de verwerking een inbreuk vormt op de onder de privacy wetgeving aan u gegeven rechten en vrijheden.

 Toestemming

We verwerken gegevens op basis van toestemming wanneer wij bijzondere gegevens verwerken in combinatie met bijvoorbeeld profiling. Het staat u altijd vrij de toestemming te onthouden of in te trekken. In dat geval zal het wellicht niet mogelijk zijn om uitvoering te geven aan onze dienstverlening. Daar waar bijzondere gegevens benodigd zijn en u van onze dienstverlening gebruik wenst te maken, gaat u akkoord met het verzamelen en het gebruik van deze bijzondere gegevens.

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening schakelen wij derde partijen in. Wij kunnen in dat kader gegevens verstrekken aan:

 Beveiligingsniveau

Wij streven ernaar de persoonsgegevens die wij verwerken zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen teneinde de veiligheid en nauwkeurigheid van die gegevens te waarborgen. Wanneer, ondanks die maatregelen, sprake zou zijn van een data lek, heeft Van Sloten Advies Groep een procedure voor het op juiste wijze melden daarvan.

 Automatische gegevensverzameling

Van Sloten Advies Groep kan tijdens uw bezoek aan een van de Van Sloten Advies Groep websites of het gebruik van mobiele apps ook informatie verzamelen door middel van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die uw computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als u één van onze websites of apps bezoekt. In deze bestanden wordt informatie over uw website/app-bezoek bijgehouden om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

 Gegevens van minderjarigen

Onze websites richten zich niet op kinderen onder de leeftijd van 16 jaar.

 Juistheid van de gegevens

Voor het correct uitvoeren van onze dienstverlening vertrouwen wij op de juistheid van de ons bekende gegevens. U dient ons dan ook te informeren over wijzigingen in uw gegevens.

Recht op inzage/correctie/verzet/dataportabiliteit en bevriezing

U heeft de volgende rechten met betrekking tot de gegevens die wij  van u verwerken:

Sommige van deze rechten zullen alleen in bepaalde gevallen kunnen worden uitgeoefend. Als wij niet in staat zijn opvolging te geven aan een verzoek, zullen wij u daarover informeren.

Voor het uitoefenen van deze rechten en voor het verkrijgen van nadere informatie over deze privacyverklaring, kan contact worden opgenomen met de afdeling  Compliance.

Van Sloten Advies Groep bewaart uw gegevens steeds zolang als nodig is voor de doelen waarvoor de gegevens worden verwerkt. Tevens dient Van Sloten Advies Groep gegevens te bewaren met het oog op de dossier- en zorgplicht en de bewijspositie en voorts om te voldoen aan wet- en regelgeving. Na afloop van de bewaartermijnen zal Van Sloten Advies Groep de gegevens verwijderen.

Social media

Wij behouden ons het recht voor om smadelijke, lasterlijke en onrechtmatige berichten op internet en social media, evenals spam, te verwijderen. Wanneer u besluit te reageren op onze content via social media, dan kunnen wij onderzoek doen naar de afzender. Indien wij in voorkomende gevallen aangifte zouden willen doen, kunnen wij ook voor dat doel onderzoek doen naar de afzender. Wij stellen uw mening op prijs. Als u opmerkingen of vragen hebt over onze privacyverklaring, stuurt u deze dan aan info@vansloten.nl of schrijf ons op het volgende adres:

Van Sloten Advies Groep

Postbus 4781

4803 ET Breda

Autoriteit Persoonsgegevens

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Sloten Advies Groep, horen wij dat natuurlijk graag. U kunt daarover contact met ons opnemen en wij zullen samen met u naar oplossingen kijken. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is geen overeenkomst en wij kunnen deze privacyverklaring actualiseren. Zodra wij wijzigingen aanbrengen wordt de wijzigingsdatum bijgewerkt. Wij zullen u op verschillende manieren informeren over wijzigingen, onder andere door de herziene privacyverklaring te publiceren op onze website, waarna deze direct in werking treedt. U dient deze verklaring van tijd tot tijd te raadplegen zodat u op de hoogte bent van de wijze waarop Van Sloten Advies Groep met uw persoonsgegevens omgaat.

Deze privacyverklaring is op 25 april 2018 vernieuwd.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Op al onze werkzaamheden zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SLOTEN ADVIES GROEP BV

Artikel 1: Definities

 

Artikel 2: Opdracht

 

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes van Aanbieder en adviezen VSA

 

Artikel 4: Communicatie

 

Artikel 5: Inschakeling derden

 

Artikel 6: Honorarium en betaling

 

Artikel 7: Informatie van Opdrachtgever

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid van VSA

  

Artikel 9: Overmacht

 

Artikel 10: Bescherming persoonsgegevens

 

Artikel 11: Klachteninstituut

 

Artikel 12: Verval van recht

  

Artikel 13: Diversen

 

Dienstverleningsdocumenten

 

Dienstverleningsdocument Pensioenvraag Werkgever

Van Sloten Advies Groep B.V.

Burgemeester Kerstenslaan 16, 4837 BM BREDA 076-5607040

In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo’n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook onze kosten vergelijken.

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet specifiek afgestemd op uw situatie. Maak daarom altijd goede afspraken met uw financiële dienstverlener.

U wilt pensioen regelen voor uw werknemers

Heeft u een eigen bedrijf of bent u werkzaam in een bedrijf en wilt u pensioen regelen voor uw werknemers? Dan kunt u in dit document lezen wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel onze dienstverlening kost. Als u pensioen wilt regelen of veranderen voor uw werknemers, moet u over een aantal dingen nadenken. Bijvoorbeeld over:

 • Welke soorten pensioenregelingen zijn er? Wat zijn daarvan de voordelen en de nadelen?
 • Wat betekent het voor uw bedrijf dat u voor uw werknemers pensioen regelt?
 • Wat betekent het voor uw werknemers dat u hun pensioen wilt veranderen?
 • Hoe regelt u pensioen? Regelt u dat met een verzekeraar. Of dient u zich bij een bedrijfstakpensioenfonds aan te sluiten? Of richt u eenondernemingspensioenfonds op.
  In dit document kunt u lezen of wij u bij het beantwoorden van deze vragen kunnen helpen, hoe we dat doen en welke kosten daar ongeveer tegenover staan.Samenvatting: wat kunnen wij voor u doen?Wij zijn een financiële dienstverlener en hieronder staat wat wij voor u kunnen doen. Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen kan verdeeld worden in vijf verschillende soorten activiteiten. Niet iedere financiële dienstverlener doet ze alle vijf. Wij doen de donkergekleurde activiteiten. De lichtgekleurde doen we niet.Wij kunnen u adviseren over pensioenproducten van andere aanbieders. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt.

Onderzoek
In kaart brengen van uw situatie

Advies
Welke financiële oplossing past bij uw situatie?

Zoeken
Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past?

Contract
Heeft u gekozen? Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt.

Onderhoud
U heeft het contract. Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat.

Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen?

Onderzoek
In kaart brengen van uw situatie

We beginnen met het in kaart brengen van uw situatie en wensen. Want pas als we uw situatie goed kennen, kunnen we u een goed financieel advies geven. Samen met u beantwoorden we bijvoorbeeld de volgende vragen:

• Wat weet u al over mogelijke financiële oplossingen? En heeft u hier ervaring mee? • Wat wilt u en wat kunt u betalen?
• Hoeveel zekerheid wilt u? En hoeveel risico kunt u en wilt u nemen?

Advies
Welke financiële oplossing past bij uw situatie?

Nadat we uw situatie in beeld hebben gebracht en een beeld hebben van u als klant, analyseren we dit klantbeeld. U krijgt een financiële oplossing die aansluit bij uw situatie en wensen.

Zoeken
Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past?

Dit biedt deze dienstverlener:

 

Dit biedt deze dienstverlener niet

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een beperkt aantal pensioenproducten met elkaar. We bekijken welke pensioenproducten passen bij u en uw situatie. Wij werken bij voorkeur met een aantal aanbieders samen.

Wij adviseren alleen pensioenproducten van andere aanbieders.

 

 

Geen vergelijking van producten

Vergelijking van beperkt aantal producten

 

 

Vergelijking van groot aantal producten

 

Dienstverleningsdocument Pensioenvraag Werkgever Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen?

Contract
Heeft u gekozen? Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt

Nadat wij u advies hebben gegeven, neemt u een beslissing. Als u dat wilt kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt.

Onderhoud
U heeft een contract. Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat

Het contract loopt vaak lang door. Nadat u het contract heeft getekend, kan uw situatie veranderen. Mogelijk past het product in de toekomst niet meer bij uw situatie. Het is belangrijk dat u weet dat u tijdens de looptijd van het contract recht hebt op informatie over onder andere belangrijke wijzigingen in het product.

Let op!
Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen nadat u het contract heeft, kan heel erg verschillen. Spreek daarom goed af wat hij doet en wat hij niet doet. En hoeveel dat kost.

Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wij al hebben, de donkergedrukte activiteiten verrichten voor het onderhoud van uw contract.

• Regelmatig controleren of het product nog steeds past bij uw (financiële) situatie en wensen.
• Regelmatig vergelijken of er nieuwe of vernieuwde producten zijn die mogelijk beter bij uw situatie passen. • Uw belangen behartigen wanneer het tussen u en de bank of verzekeraar misgaat.

De kosten worden apart in rekening gebracht via een uurtarief.

Dienstverleningsdocument Pensioenvraag Werkgever Kosten: Hoeveel betaalt u?

Kosten voor de dienstverlening

Gemiddelde kosten

Advieskosten

  € 155

Kosten gericht op afsluiten product

  € 155

Combinatie

  € 155

De kosten worden apart in rekening gebracht via een uurtarief.

Afhankelijk van de diensten die u kiest kunnen de kosten die in rekening gebracht worden verschillen. Dit document kunt u gebruiken bij het maken van concrete afspraken over de dienstverlening.

 

Dienstverleningsdocument Risico’s afdekken

Van Sloten Advies Groep B.V.

Burgemeester Kerstenslaan 16, 4837 BM BREDA 076-5607040

In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo’n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook onze kosten vergelijken.

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet specifiek afgestemd op uw persoonlijke situatie. Maak daarom altijd goede afspraken met uw financiële dienstverlener.

U wilt een verzekering

Wilt u een verzekering? Bijvoorbeeld voor als u of uw partner overlijdt? Of voor als u arbeidsongeschikt of werkloos wordt? Dan kunt u in dit document lezen wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel onze dienstverlening kost. In deze situaties heeft u een vraag over het afdekken van risico’s en moet u over een aantal dingen nadenken. Bijvoorbeeld over:

• Heeft u de verzekering nodig?
• Hoeveel premie betaalt u voor de verzekering? • In welke situaties keert de verzekering uit?
• In welke situaties keert de verzekering niet uit?

In dit document kunt u lezen of wij u bij het beantwoorden van deze vragen kunnen helpen, hoe we dat doen en welke kosten daar ongeveer tegenover staan.

Samenvatting: wat kunnen wij voor u doen?

Wij zijn een financiële dienstverlener en hieronder staat wat wij voor u kunnen doen. Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen kan verdeeld worden in vijf verschillende soorten activiteiten. Niet iedere financiële dienstverlener doet ze alle vijf. Wij doen de donkergekleurde activiteiten. De lichtgekleurde doen we niet.

Wij kunnen u adviseren over verzekeringen van andere aanbieders. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt.

Onderzoek Hoe is uw

persoonlijke situatie?

Advies
Welke financiële oplossing past bij u en uw situatie?

Zoeken
Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past?

Contract
Heeft u gekozen? Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt.

Onderhoud
U heeft het contract. Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat.

Gemiddelde kosten

Advies

Gericht op afsluiten

     Combinatie

€ 400

€ 100

     € 500

 

Dienstverleningsdocument Risico’s afdekken Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen?

Onderzoek
Hoe is uw persoonlijke situatie?

We beginnen met uw persoonlijke situatie. Want pas als we uw persoonlijke situatie goed kennen, kunnen we u een goed financieel advies geven. Samen met u beantwoorden we bijvoorbeeld de volgende vragen:

• Wat weet u al over mogelijke financiële oplossingen? En heeft u hier ervaring mee? • Wat wilt u en wat kunt u betalen?
• Hoeveel zekerheid wilt u? En hoeveel risico kunt u en wilt u nemen?

Advies
Welke financiële oplossing past bij u en

uw situatie?

Nadat we uw persoonlijke situatie en wensen in beeld hebben gebracht en een beeld hebben van u als klant, analyseren we dit klantbeeld. U krijgt een financiële oplossing die aansluit bij uw situatie en wensen.

Zoeken
Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past?

Dit biedt deze dienstverlener

Dit biedt deze dienstverlener niet

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een beperkt aantal verzekeringen met elkaar. We bekijken welke verzekeringen passen bij u en uw situatie. Wij werken bij voorkeur met een aantal aanbieders samen.

Wij adviseren alleen verzekeringen van andere aanbieders.

Geen vergelijking van producten

Vergelijking van beperkt aantal producten

Vergelijking van groot aantal producten

 

Dienstverleningsdocument Risico’s afdekken Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen?

Contract
Heeft u gekozen? Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt

Nadat wij u advies hebben gegeven, neemt u een beslissing. Als u dat wilt kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt.

Onderhoud
U heeft een contract. Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat

Het contract loopt vaak lang door. Nadat u het contract heeft getekend, kan uw persoonlijke situatie veranderen. Mogelijk past het product in de toekomst niet meer bij uw persoonlijke situatie. Het is belangrijk dat u weet dat u tijdens de looptijd van het contract recht hebt op informatie over onder andere belangrijke wijzigingen in het product.

Let op!
Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen nadat u het contract heeft, kan heel erg verschillen. Spreek daarom goed af wat hij doet en wat hij niet doet. En hoeveel dat kost.

Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wij al hebben, de donkergedrukte activiteiten verrichten voor het onderhoud van uw contract.

 • Regelmatig controleren of het product nog steeds past bij uw persoonlijke (financiële) situatie en wensen.
 • Regelmatig vergelijken of er nieuwe of vernieuwde producten zijn die mogelijk beter bij uw (persoonlijke) situatie passen.
 • Uw belangen behartigen wanneer het tussen u en de bank of verzekeraar misgaat. De kosten worden apart in rekening gebracht via een uurtarief.

 

Dienstverleningsdocument Risico’s afdekken Kosten: Hoeveel betaalt u?

Kosten voor de dienstverlening

Gemiddelde kosten

Advieskosten

€ 400

Kosten gericht op afsluiten product

€ 100

Combinatie

€ 500

De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief.

Afhankelijk van de diensten die u kiest kunnen de kosten die in rekening gebracht worden verschillen. Dit document kunt u gebruiken bij het maken van concrete afspraken over de dienstverlening.

 

Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen

Van Sloten Advies Groep B.V.

Burgemeester Kerstenslaan 16, 4837 BM BREDA 076-5607040

In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo’n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook onze kosten vergelijken.

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet specifiek afgestemd op uw persoonlijke situatie. Maak daarom altijd goede afspraken met uw financiële dienstverlener.

U wilt extra geld voor later

Wilt u extra geld voor later? Wilt u bijvoorbeeld later extra pensioen? Of wilt u later extra geld hebben voor iets anders? Dan kunt u in dit document lezen wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel onze dienstverlening kost. In deze situaties heeft u een vermogensopbouw vraag en moet u over een aantal dingen nadenken. Bijvoorbeeld over:

• Hoeveel pensioen heeft u later? Vindt u dat genoeg? Of vindt u dat te weinig? • Heeft u nu geld over voor extra pensioen?
• Wat zijn de regels van de Belastingdienst?
• Wat zijn de voordelen en nadelen van sparen of beleggen?

In dit document kunt u lezen of wij u bij het beantwoorden van deze vragen kunnen helpen, hoe we dat doen en welke kosten daar ongeveer tegenover staan.

Samenvatting: wat kunnen wij voor u doen?

Wij zijn een financiële dienstverlener en hieronder staat wat wij voor u kunnen doen. Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen kan verdeeld worden in vijf verschillende soorten activiteiten. Niet iedere financiële dienstverlener doet ze alle vijf. Wij doen de donkergekleurde activiteiten. De lichtgekleurde doen we niet.

Wij kunnen u adviseren over vermogensopbouw producten van andere aanbieders. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt.

Onderzoek Hoe is uw

persoonlijke situatie?

Advies
Welke financiële oplossing past bij u en uw situatie?

Zoeken
Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past?

Contract
Heeft u gekozen? Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt.

Onderhoud
U heeft het contract. Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat.

Gemiddelde kosten

Advies

Gericht op afsluiten

     Combinatie

€ 500

€ 250

     € 750

 

Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen?

Onderzoek
Hoe is uw persoonlijke situatie?

We beginnen met uw persoonlijke situatie. Want pas als we uw persoonlijke situatie goed kennen, kunnen we u een goed financieel advies geven. Samen met u beantwoorden we bijvoorbeeld de volgende vragen:

• Wat weet u al over mogelijke financiële oplossingen? En heeft u hier ervaring mee? • Wat wilt u en wat kunt u betalen?
• Hoeveel zekerheid wilt u? En hoeveel risico kunt u en wilt u nemen?

Advies
Welke financiële oplossing past bij u en

uw situatie?

Nadat we uw persoonlijke situatie en wensen in beeld hebben gebracht en een beeld hebben van u als klant, analyseren we dit klantbeeld. U krijgt een financiële oplossing die aansluit bij uw situatie en wensen.

Zoeken
Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past?

Dit biedt deze dienstverlener

Dit biedt deze dienstverlener niet

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een beperkt aantal vermogensopbouw producten met elkaar. We bekijken welke vermogensopbouw producten passen bij u en uw situatie. Wij werken bij voorkeur met een aantal aanbieders samen.

Wij adviseren alleen vermogensopbouw producten van andere aanbieders.

Geen vergelijking van producten

Vergelijking van beperkt aantal producten

Vergelijking van groot aantal producten

 

Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen?

Contract
Heeft u gekozen? Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt

Nadat wij u advies hebben gegeven, neemt u een beslissing. Als u dat wilt kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt.

Onderhoud
U heeft een contract. Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat

Het contract loopt vaak lang door. Nadat u het contract heeft getekend, kan uw persoonlijke situatie veranderen. Mogelijk past het product in de toekomst niet meer bij uw persoonlijke situatie. Het is belangrijk dat u weet dat u tijdens de looptijd van het contract recht hebt op informatie over onder andere belangrijke wijzigingen in het product.

Let op!
Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen nadat u het contract heeft, kan heel erg verschillen. Spreek daarom goed af wat hij doet en wat hij niet doet. En hoeveel dat kost.

Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wij al hebben, de donkergedrukte activiteiten verrichten voor het onderhoud van uw contract.

 • Regelmatig controleren of het product nog steeds past bij uw persoonlijke (financiële) situatie en wensen.
 • Regelmatig vergelijken of er nieuwe of vernieuwde producten zijn die mogelijk beter bij uw (persoonlijke) situatie passen.
 • Uw belangen behartigen wanneer het tussen u en de bank of verzekeraar misgaat. De kosten worden apart in rekening gebracht via een uurtarief.

 

Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen Kosten: Hoeveel betaalt u?

Kosten voor de dienstverlening

Gemiddelde kosten

Advieskosten

€ 500

Kosten gericht op afsluiten product

€ 250

Combinatie

€ 750

De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief.

Afhankelijk van de diensten die u kiest kunnen de kosten die in rekening gebracht worden verschillen. Dit document kunt u gebruiken bij het maken van concrete afspraken over de dienstverlening.

 

Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag

Van Sloten Advies Groep B.V.

Burgemeester Kerstenslaan 16, 4837 BM BREDA 076-5607040

In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo’n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook onze kosten vergelijken.

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet specifiek afgestemd op uw persoonlijke situatie. Maak daarom altijd goede afspraken met uw financiële dienstverlener.

U heeft een hypotheekvraag

Wilt u een lening voor uw woning? Bijvoorbeeld omdat u een woning wilt kopen en daarvoor een lening nodig heeft, of omdat u nadenkt over een nieuwe lening omdat de rentevastperiode van uw lening, is afgelopen. Dan kunt u in dit document lezen wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel onze dienstverlening kost. In deze situaties heeft u een hypotheek vraag en moet u over een aantal dingen nadenken. Bijvoorbeeld over:

• De hoogte van het bedrag dat u wilt lenen.
• Voor uw lening betaalt u iedere maand. De rente is niet bij iedere bank en verzekeraar hetzelfde.
• Ook moet u de lening terugbetalen. Dat kan op verschillende manieren. Ook daar moet u goed over nadenken

Soms is het verstandig om een verzekering te nemen bij uw lening.

In dit document kunt u lezen of wij u bij het beantwoorden van deze vragen kunnen helpen, hoe we dat doen en welke kosten daar ongeveer tegenover staan.

Samenvatting: wat kunnen wij voor u doen?

Wij zijn een financiële dienstverlener en hieronder staat wat wij voor u kunnen doen. Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen kan verdeeld worden in vijf verschillende soorten activiteiten. Niet iedere financiële dienstverlener doet ze alle vijf. Wij doen de donkergekleurde activiteiten. De lichtgekleurde doen we niet.

De hypotheek

Wij kunnen u adviseren over hypotheken van andere aanbieders. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt.

Verzekeringen bij de hypotheek

Wij kunnen u adviseren over verzekeringen van andere aanbieders. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt.

Onderzoek Hoe is uw

persoonlijke situatie?

Advies
Welke financiële oplossing past bij u en uw situatie?

Zoeken
Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past?

Contract
Heeft u gekozen? Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt.

Onderhoud
U heeft het contract. Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat.

Gemiddelde kosten

Advies

Gericht op afsluiten

Combinatie

€ 1500

€ 1000

  € 2500

 

Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen?

Onderzoek
Hoe is uw persoonlijke situatie?

We beginnen met uw persoonlijke situatie. Want pas als we uw persoonlijke situatie goed kennen, kunnen we u een goed financieel advies geven. Samen met u beantwoorden we bijvoorbeeld de volgende vragen:

• Wat weet u al over mogelijke financiële oplossingen? En heeft u hier ervaring mee? • Wat wilt u en wat kunt u betalen?
• Hoeveel zekerheid wilt u? En hoeveel risico kunt u en wilt u nemen?

Advies
Welke financiële oplossing past bij u en

uw situatie?

Nadat we uw persoonlijke situatie en wensen in beeld hebben gebracht en een beeld hebben van u als klant, analyseren we dit klantbeeld. U krijgt een financiële oplossing die aansluit bij uw situatie en wensen.

Zoeken
Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past?

Dit biedt deze dienstverlener

Dit biedt deze dienstverlener niet

De hypotheek

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een beperkt aantal hypotheken met elkaar. We bekijken welke hypotheken passen bij u en uw situatie. Wij werken bij voorkeur met een aantal aanbieders samen.

Wij adviseren alleen hypotheken van andere aanbieders.

Verzekeringen bij de hypotheek

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een beperkt aantal verzekeringen met elkaar. We bekijken welke verzekeringen passen bij u en uw situatie. Wij werken bij voorkeur met een aantal aanbieders samen.

Wij adviseren alleen verzekeringen van andere aanbieders.

Geen vergelijking van producten

Vergelijking van beperkt aantal producten

Vergelijking van groot aantal producten

Geen vergelijking van producten

Vergelijking van beperkt aantal producten

Vergelijking van groot aantal producten

 

Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen?

Contract
Heeft u gekozen? Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt

Nadat wij u advies hebben gegeven, neemt u een beslissing. Als u dat wilt kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt.

Onderhoud
U heeft een contract. Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat

Het contract loopt vaak lang door. Nadat u het contract heeft getekend, kan uw persoonlijke situatie veranderen. Mogelijk past het product in de toekomst niet meer bij uw persoonlijke situatie. Het is belangrijk dat u weet dat u tijdens de looptijd van het contract recht hebt op informatie over onder andere belangrijke wijzigingen in het product.

Let op!
Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen nadat u het contract heeft, kan heel erg verschillen. Spreek daarom goed af wat hij doet en wat hij niet doet. En hoeveel dat kost.

Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wij al hebben, de donkergedrukte activiteiten verrichten voor het onderhoud van uw contract.

 • Regelmatig controleren of het product nog steeds past bij uw persoonlijke (financiële) situatie en wensen.
 • Regelmatig vergelijken of er nieuwe of vernieuwde producten zijn die mogelijk beter bij uw (persoonlijke) situatie passen.
 • Uw belangen behartigen wanneer het tussen u en de bank of verzekeraar misgaat. De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief of een uurtarief.

 

Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag Kosten: Hoeveel betaalt u?

Kosten voor de dienstverlening

Gemiddelde kosten

Advieskosten

€ 1500

Kosten gericht op afsluiten product

€ 1000

Combinatie

€ 2500

De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief.

Afhankelijk van de diensten die u kiest kunnen de kosten die in rekening gebracht worden verschillen. Dit document kunt u gebruiken bij het maken van concrete afspraken over de dienstverlening.

 

Contact

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Graag alle verplichte velden juist invullen.