076 - 560 70 40

WIA/WGA verzekering

Het kabinet heeft de WAO per 1 januari 2006 vervangen door de nieuwe Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De WIA benadrukt wat arbeidsongeschikte werknemers nog wel kunnen en stimuleert werkgevers met financiële prikkels om gedeeltelijk arbeidsgeschikte medewerkers aan werk te helpen en te houden. Voor werknemers wordt zoveel mogelijk blijven werken financieel aantrekkelijker dan nu. De WIA is een bijzonder gecompliceerde wet.

Na de eerste 2 verzuimjaren (zie Ziekteverzuim) komt de WIA in beeld. Na 2 jaar ziekte bepaalt het UWV de mate van restverdiencapaciteit van de werknemer. Bij een loonverlies van tenminste 35% valt de werknemer onder de WIA. De WIA kent 2 regelingen, de IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) en de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten).

De vuistregel is dat de IVA geldt voor werknemers die minder dan 20% van hun laatstverdiende loon kunnen verdienen. De WGA geldt voor werknemers die deels arbeidsgeschikt zijn met een loonverlies tussen 35 en 80%.

Werknemers met minder dan 35% loonverlies zijn volgens de wet niet arbeidsongeschikt. Zij blijven in dienst van de werkgever. De werkgever en werknemer moeten gezamenlijk naar een oplossing zoeken.

Met de collectieve WGA Gat Verzekering voorkomt u dat het inkomen van uw zieke werknemer daalt tot bijstandsniveau. Dat kan gebeuren als hij tussen de 35% en de 80% arbeidsongeschikt wordt. We leggen u hieronder uit hoe de WIA werkt. Ook maken we duidelijk in welke situaties deze verzekering uitkeert.

Hoe werkt de WIA?

Er zijn twee soorten WIA-uitkeringen:

1. de WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten).

2. de IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten).

Wie krijgt welke uitkering vanuit de WIA?

De WIA verdeelt arbeidsongeschikte werknemers in drie groepen:

1. Werknemers die voor minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn. Zij krijgen geen uitkering vanuit de WIA.

2. Werknemers die tussen de 35% en de 80% arbeidsongeschikt zijn. En werknemers die meer dan 80%

arbeidsongeschikt zijn en waarvan de kans bestaat dat zij binnen 5 jaar beter zijn. Deze groepen krijgen een

WGA-uitkering. De WGA Gat Verzekering is voor arbeidsongeschikte werknemers in deze groep.

3. Werknemers waarvan de kans bestaat dat zij langer dan 5 jaar tussen de 80% en de 100% arbeidsongeschikt zullen zijn. Deze groep krijgt een IVA-uitkering.

Het UWV bepaalt voor hoeveel procent een werknemer arbeidsongeschikt is.

Wat is het WGA Gat?

Een werknemer die tussen de 35% en de 80% arbeidsongeschikt is, krijgt een WGA-uitkering. Die uitkering hangt af van het loon dat de werknemer verdiende. De WIA stelt een maximum aan dat loon (€ 49.297,- voor 2011). Als hij daarvoor in aanmerking komt, krijgt hij in het begin een uitkering die afhankelijk is van het verschil tussen twee bedragen:

1. Het loon dat hij verdiende toen hij nog volledig arbeidsgeschikt was en

2. Het loon dat hij nu nog verdient.

De uitkering is 70% van het verschil tussen deze bedragen. Deze uitkering duurt minimaal een halfjaar en maximaal 3 jaar en 2 maanden.

Na deze periode zijn er twee mogelijkheden.

1. De werknemer verdient 50% of meer van wat hij volgens het UWV zou kunnen verdienen. Hij krijgt dan een loonaanvulling. Met deze aanvulling kan het inkomen van uw werknemer nog steeds fors lager worden.

2. De werknemer verdient minder dan 50% van wat hij volgens het UWV zou kunnen verdienen. Hij krijgt dan een vorm van vervangend werk. vervolguitkering. De hoogte van de vervolguitkering is het minimumloon maal het uitkeringspercentage dat hoort bij het percentage arbeidsongeschiktheid. Met deze uitkering kan het inkomen van uw werknemer zelfs dalen tot bijstandsniveau.

In het tweede geval heeft uw werknemer een WGA Gat.

Wat verzekert u met de Collectieve WGA Gat Verzekering?

Met de Collectieve WGA Gat Verzekering krijgt uw arbeidsongeschikte werknemer een aanvulling op de vervolguitkering. Dit geldt dus alleen voor werknemers met een WGA Gat.

We vullen aan tot maximaal 70% van het inkomen maal het percentage arbeidsongeschiktheid. We ronden dit percentage af. Er is wel een maximum aan de hoogte van het inkomen waarover we de uitkering betalen. Dit is € 48.716,- voor 2010.

Welke werknemers zijn verzekerd?

Al uw werknemers zijn verzekerd, ook nieuwe werknemers.

U kunt uw werknemers ook laten kiezen of ze verzekerd willen worden. Alleen werknemers die al arbeidsongeschikt zijn op het moment dat deze verzekering ingaat, zijn niet verzekerd.

Van uw werknemers vragen wij geen gezondheidsverklaring. Maar ze mogen niet arbeidsongeschikt zijn op het moment dat ze bij u komen werken.

Wat zijn de voordelen van deze verzekering?

– De verzekeraar helpt om uw zieke werknemer weer aan het werk te krijgen. In uw eigen bedrijf of bij een andere werkgever. Bijvoorbeeld door hem te scholen of een sollicitatietraining te geven. Natuurlijk in overleg met u.

– Met deze verzekering heeft uw werknemer nog steeds een grote prikkel om te werken. Maar u voorkomt dat het inkomen van uw werknemer daalt naar bijstandsniveau.

– de verzekeraar verzekert ook nieuwe werknemers, zonder gezondheidsverklaring. Behalve als zij al arbeidsongeschikt zijn als ze bij u komen werken.

Contact

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Graag alle verplichte velden juist invullen.